کلیم و فهرستهای بهای پایه

محتوای دوره شناسایی دقیق تغییرات در پروژه بررسی کارهای اضافی، و برآورد احجام مرتبط متره و برآورد و بررسی مثالهای…
400,000 تومان

دوره فشرده کارشناس دفتر فنی

محتوای دوره: بررسی دقائق یک پیمان نقشه خوانی در فاز مهندسی پروژه کلیات و تعاریف کاربردهای متره ابزارهای متره کلیات…
900,000 تومان