دوره تربیت کارشناس ریسک در پروژه‌های EPC

سیلابس سرفصل‌های اصلی دوره به شرح ذیل است:  Importing schedules. Schedule risk analysis. Cost/resource uncertainty. Running risk analysis. Task percentiles.…
550,000 تومان