پریماورا پیشرفته (کاربرد در مدیریت هزینه‌های پروژه و مدیریت دانش، زمانبندی و مدیریت ادعا)

منتخبی از سرفصل‌های زیر: بررسی Claim Digger/Schedule Comparison مستندسازی ریسکهای پروژه استفاده از Visualizer مدیریت دانش پروژه و امکانات پریماورا…
650,000 تومان