تجزیه و تحلیل موقعیتهای مدیریت پروژه به منظور گذراندن آزمون PMP (ویرایش 2021)

با پایان این دوره، شرکت کنندگان به سطح پیشرفته‌ای ​​از دانش مدیریت پروژه رسیده‌اند. شرکت کنندگانی که دوره را به…
2,900,000 تومان