محتوای این دوره شامل سه فصل و سی و هشت مبحث است. در فصل اول مطالب پایه‌ای جهت ایجاد برنامه زمانبندی بررسی می‌شود، که شامل بخش‌های 1 تا 15 فهرست است. در فصل دوم مباحث کمی تخصصی‌تر شده و به تکمیل جزییات زمانبندی و تخصیص اوزان فعالیتها پرداخته می‌شود و در برگیرنده قسمت‌های 16 تا 24 می‌باشد. در فصل سوم مباحث کاملا تخصصی شده که شامل قسمتهای 25 تا 38 می‌باشد. لازم است اشاره کنیم که مباحث این دوره عمدتا از دو بخش، تشکیل شده‌اند. بخش اول مربوط به بررسی موضوعی از مدیریت پروژه بوده، و بخش دوم مشاهده و اجرای آن موضوع در پریماورا می‌باشد.

مبانی و مقدمات

 

1) ساختار مطالب                                                                                                         

2) برنامه‌ریزی پروژه کاربردی و کنترل پروژه کاربردی چیست؟

 • اجزای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • اجزای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در یک پروژه واقعی  EPC
 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در نشریه 5490 و موافقت‌نامه و شرایط پیمان‌های وزارت نفت
 • فرایند تدوین برنامه زمانی پروژه با مدل‌سازی  BPMN
 • ضرورت ایجاد سیستم برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کارگاهی و سازمانی

3) چگونه نمودار سازمانی پروژه را در پریماورا ایجاد کنیم؟

 • جایگاه چارت‌ سازمانی پیمانکار در بخش‌نامه‌ها
 • چارت‌ سازمانی پیمانکارهای پروژه‌های متوسط و بزرگ
 • چارت سازمانی یک هولدینگ و ایجاد آن در پریماورا  (OBS)

4) چگونه ساختار پروژه را در پریماورا ایجاد کنیم؟

 • ساختار سلسله مراتبی اجزای پروژه  (EPS)
 • بررسی یک EPS و ایجاد آن در پریماورا
 • اتصال EPS و  OBS

5) چگونه پروژه را در پریماورا ایجاد کنیم؟

 • تعریف پروژه و علل تفاوت‌ پروژه‌های مشابه
 • ایجاد پروژه و استفاده از ویزارد
 • پنجره پروژه

6) تصاویری از توسعه یک پروژه  EPC

 • مراحل تصویری شکل‌گیری پروژه مجتمع تولید محصولات فولادی (دوره عمر پروژه)
 • مرور تصویری مراحل تدارکات پروژه
 • مرور تصویری مراحل اجرایی پروژه

7) چگونه ساختار شکست کارها (WBS) را در پریماورا ایجاد کنیم؟

 • انواع  WBS
 • نام سطوح WBS در پروژه‌های  EPC
 • پنجره WBS و فیلدهای آن
 • ایجاد WBS در پریماورا

8)  چگونه فعالیتهای پروژه را استخراج کنیم؟

 • جایگاه فعالیت در پروژه
 • استخراج فعالیتهای پروژه فولادی
 • یازده اصطلاح خاص در استخراج فعالیتهای پروژه

9) انواع فعالیت‌ها در پریماورا چیست؟

 • Start Milestone
 • Finish Milestone
 • Task Dependent

10) چگونه زمان فعالیت‌ها را برآورد کنیم؟

 • متره
 • استخراج زمان فعالیتهای سیویل پروژه فولادی
 • پیش فرض‌های فعالیت جدید پروژه در زبانه  Defaults
 • پنجره فعالیتها، ثبت فعالیتها و زمان‌های مرتبط و مرور فعالیتهای پروژه

11) چگونه ارتباط فعالیت‌ها را برقرار کنیم؟

 • زبانه  Successors   
 • ایجاد ارتباط تک به تک و گروهی مابین فعالیتها
 • سه روش حصول اطمینان از کامل بودن ارتباطات فعالیتها
 • زبانه  Predecessors
 • سفارشی سازی و ذخیره سازی Layout برای پروژه

12) چگونه پروژه را زمانبندی کنیم؟

 • انواع تاریخها در زبانه Dates و معادل آنها در قراردادهای  EPC
 • Data Date
 • پنجره زمانبندی
 • مسیر بحرانی پروژه و ارتباط آن با آنالیز تاخیرات

13) چگونه تنظیمات زمانبندی پروژه را برقرار کنیم؟

 • انواع ارتباط بین فعالیتها و مثالهای مرتبط
 • وقفه (Lag) و تعجیل (Lead) بین فعالیتهای پروژه و مثال‌های مرتبط

14) شناوری فعالیت‌های پروژه چیست و چه نقشی در کنترل پروژه دارد؟

 • فرمول‌های شناوری آزاد و شناوری کل
 • بررسی شناوری‌ تعدادی از فعالیت‌های پروژه فولادی
 • شناوری منفی و اقداماتی جهت حذف شناوری منفی و اجرای برنامه جبرانی پروژه

15) چگونه قیود زمانی برای فعالیت‌ها در نظر بگیریم؟

 • محدودیت  Late
 • انواع قیود یا محدودیتهای پایان فعالیت و شروع فعالیت
 • انواع محدودیتهای الزامی
 • اجرای چند نمونه محدودیت در پروژه فولادی و مشاهده نتایج

 

 تقویم، تخصیص اوزان فعالیتها و برنامه مبنا

 

16) نحوه ایجاد گام‌های یک فعالیت (Steps) در فاز مهندسی چیست؟

 • تعریف Steps برای فعالیت‌ها
 • Stepهای تهیه نقشه فونداسیون تجهیز
 • Stepهای تهیه نقشه‌های مکانیکال با حداقل بیست گام

17) تاثیر تقویم در زمان‌بندی چیست؟

 • مفهوم تقویم و تقویم پیش فرض
 • تخصیص تقویم مناسب فاز مهندسی، فاز تدارکات و مناسب فاز اجرایی
 • تاثیر تقویم در تغییر زمان‌بندی
 • تنظیمات  User Preferences

18) چگونه تقویم فعالیتها را ایجاد کنیم؟

 • تقویم  Project, Resource, Global
 • مراحل ایجاد تقویم

19) نوع مدت در پریماورا

 • Fixed Duration & Units
 • Fixed Unit & …
 • نحوه انتخاب پارامتر نوع مدت مناسب فازهای پروژه  EPC

20) منابع پروژه

 • انواع منبع
 • پنجره  Resource
 • تعریف و تخصیص منبع و رول

21) وزن فعالیت (WF) چیست و چه نقشی در کنترل پروژه دارد؟

 • تعریف وزن فعالیت و کاربرد تعیین وزن
 • تعیین وزن فعالیت بر اساس هزینه یک فعالیت و مثال مرتبط
 • Cost Breakdown Structure (CBS)

22) ادامه روش‌های محاسبه وزن

 • تعیین وزن فعالیت بر اساس احجام فعالیت و مثال مرتبط
 • تعیین وزن فعالیت بر اساس برآورد کارشناسی و مثال مرتبط
 • تعیین وزن فعالیت بر اساس منابع مصرفی و مثال مرتبط
 • تعیین وزن فعالیت بر اساس مدت زمان فعالیت و مثال مرتبط

23) تخصیص وزن به فعالیت‌ها چگونه است؟

 • تعیین وزن فعالیتهای یک بسته تدارکات خارجی شامل هفت فعالیت متداول در پروژه‌ها
 • منبع  Weight Factor
 • تخصیص وزن فعالیتها در پروژه فولادی
 • Percent Complete Type  مناسب هر فاز پروژه

24) مراحل ایجاد برنامه مبنا چیست؟

 • تعریف برنامه مبنا  (Baseline)
 • زمان مناسب جهت ایجاد برنامه مبنا
 • تخصیص برنامه مبنا

25) روشهای محاسبه درصد پیشرفت چیست و انواع درصد تکمیل فعالیتها شامل چه مواردی است؟

 • Activity % Complete & …
 • Duration % Complete
 • Physical % Complete
 • Units % Complete

 

 

به هنگام سازی پروژه، واریانس، تاخیرات، ترسیم منحنی‌های کنترل پروژه

 

26) چگونه فعالیتهای فاز مهندسی را به هنگام سازی کنیم؟

 • روش  Manual Values
 • روش  Step % Complete
 • به هنگام سازی فاز مهندسی پروژه فولادی
 • بررسی نمونه به هنگام سازی فاز مهندسی پروژه نفت و گاز

27) چگونه فعالیتهای فاز تدارکات را به هنگام سازی کنیم؟

 • روش تعیین درصد پیشرفت فعالیتها در فاز تدارکات
 • به هنگام سازی پیشرفت پروژه بصورت دستی (مثال)
 • به هنگام سازی پیشرفت پروژه در پریماورا (همان مثال)
 •  Progress Spotlight & Progress Line
 • Actual  شدن فعالیتها
 • Performance % Complete & Schedule % Complete

28) چگونه فعالیتهای فاز اجرا را به هنگام سازی کنیم؟

 • روش‌های تعیین درصد پیشرفت فعالیتها در فاز اجرا و ساخت
 • به هنگام سازی فعالیتها و مثالهایی در پروژه فولادی و نفت و گاز
 • Suspend Date & Resume Date
 • سیستم اندازه‌گیری پیشرفت پروژه  (Progress Measurement System)
 • شش فیلد مهم یک PMS در پایش و کنترل پیشرفت پروژه

29) انحراف از برنامه مبنا را چگونه محاسبه کنیم؟

 • شاخص انحراف از برنامه مبنا یا واریانس  (Variance)
 • اهمیت واریانس در کنترل پروژه
 • روش محاسبه واریانس

30) تاخیرات فعالیتها را چگونه مشاهده و تحلیل کنیم؟

 • بررسی تاخیر فعالیت‌ها و تاخیر پروژه بصورت تصویری
 • بررسی تاخیر فعالیت‌ها و تاخیر پروژه بصورت مقداری

31) مراحل تهیه S-Curve چیست؟

 • Resource Usage Profile
 • تهیه S-Curve برنامه‌ریزی شده و S-Curve اکچوال یا فیزیکی در پریماورا و اکسل
 • مشاهده/کنترل واریانس در  Planned Vs. Actual S-Curve
 • بررسی حجم فعالیت‌های باقیمانده پروژه و نمودار مرتبط

32) مراحل تهیه منحنی Banana چیست؟

 • منحنی  Banana Vs. Actual
 • ترسیم در نرم‌افزار اکسل

33) مراحل تهیه S-Curve با تقویم هجری شمسی چیست؟

 • پنجره  Resource Assignments
 • ترسیم S-Curve در نرم‌افزار اکسل

34) پلن‌های مهم پروژه و بررسی آنها در پریماورا

 • Catch-up Plan
 • Re-Plan
 • Revised Schedule

 

35)  چگونه اطلاعات پروژه (Global Change) را تغییر دهیم؟

 • تغییر ID فعالیتها
 • تخصیص اوزان به فعالیتها
 • محاسبه واریانس

36) انواع گزارش‌های کنترل پروژه

 • تعریف انواع Reports در پروژه‌های  EPC
 • محتوای گزارش مدیریتی پروژه
 • جریان نقدینگی  (Cash Flow)
 • گردش کار گزارش پیشرفت فاز اجرایی

37) کاربرد کدینگ فعالیتها چیست؟

 • کدینگ و مثال در پروژه ‌ EPC
 • Group & Sort
 • گزارش گیری مرتبط

38) کاربرد انواع  Filterچیست؟

 • بررسی انواع فیلترهای پیش‌فرض
 • طراحی فیلترهای ساده و پیشرفته جهت گزارش‌گیری با هدف استخراج برنامه کارگاهی، هفتگی/دو هفتگی و ماهانه