تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یكپارچه (IMS)

این دوره آموزشی برای مهندسین و مدیرانی طراحی شده است که نیاز به درک عمیق از الزامات استاندارد و ممیزی داخلی سه استاندارد ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 را دارند.

850,000 تومان