دوره مدیریت ریسک در پروژه‌ها

مشخصات دوره اهداف: آشنایی با مفاهیم پایه مدیریت ریسک پروژه آموزش تکنیک‌های شناسایی، تحلیل و پاسخ به ریسک‌های پروژه ارائه…
18,000,000 تومان