دوره مجازی آنالیز تاخیرات پروژه و تنظیم لایحه تاخیرات

محتوای دوره 1- بررسی مفاهیم و نکات مرتبط مفهوم و هدف آنالیز تاخیر آشنایی با پروتکل تاخیرات SCL بررسی جدول…
800,000 تومان