مفاهیم و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد راهنمای ISO 21502:2020

مشخصات دوره مخاطبان: مدیران پروژه برنامه‌ریزان پروژه اعضای تیم پروژه مسئولان سیستم‌های مدیریتی ممیزان داخلی و خارجی سیستم‌های مدیریتی کلیه…
15,000,000 تومان