او متولد سال 1972 در شهر آخن در كشور آلمان از پدر و مادري ايراني و اهل آبادان است.
تحصيلات كارشناسي ارشد خود را در رشته مهندسي صنايع دانشگاه تربيت مدرس با نمره عالي در سال  2000 به اتمام رسانده است.
او در حال حاضر داراي مدارك:
Project Management Professional (PMP)
Risk Management Professional (PMI-RMP)
( Scheduling Professional (PMI-SP)

می‌باشد.

تخصصها و سوابق حرفه‌اي او مشتمل بر سرفصلهاي عمده زير است:

  • طراحي و استقرار سيستمهای مديريت پروژه و تدريس در اين
  • اجراي پروژه‌هاي مهندسي ارزش و تدريس در اين حوزه
  • مديريت و اجرای مطالعات امكانسنجي پروژه
  • سابقه همكاری تمام وقت با شركتهای قطارهاي مسافري رجا، ايران خودرو و مهندسي ساپتا
  • مشاور مجری طرح توسعه فرودگاه امام خمينی و توسعه گردشگري پارس و مهندسين مشاور صحن بوستان در زمينه مديريت پروژه