دوره آموزشی مجازی مدیریت و کنترل پروژه با پریماورا P6

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه EPC، قابل فراگیری است.

900,000 تومان