بازاریابی دیجیتال/آنلاین

شرکت کنندگان با درک کامل از تاکتیک های بازاریابی دیجیتال، ابزار و منابع مرتبط دوره را به پایان می برند.

1,200,000 تومان