مفاهیم و مستندسازی سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد راهنمای ISO 21502:2020

محتوای دوره: مقایسه استاندارد نسخه 2020 با 2012 و تغییرات مرتبط محدوده استاندارد راهنما مفهوم متدولوژی مدیریت پروژه تعداد و…
600,000 تومان