آموزش کاربردی پریماورا P6 در برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

در این مجموعه آموزشی جزییات کاربردی پریماورا و تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت یک پروژه، قابل فراگیری است.

900,000 تومان